Thursday, November 29, 2012

Lagu kanak-kanak

https://www.google.com.my/url?url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKVF9teE_s4w&rct=j&sa=X&ei=kXy3UOvLAonjrAeh4ICoCA&ved=0CEwQuAIwBTg8&q=youtube+animation+bahasa+melayu+tahun+3&usg=AFQjCNGPQ984G_lO_w_JGD0wcxsFOARIRg&cad=rja

Falsafah Pendidikan Kebangsaan - Pedoman Guru


Falsafah Pendidikan Kebangsaan


"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan dan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat menyumbang terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."